Enheduanna

Världens första författare var en kvinna för ca 4000 år sedan.

Enheduanna

Enheduanna levde i Sumer i Mesopotamien (nuvarande Irak) cirka år 2285 – 2250 f.Kr. 
Hon var månprästinna i templet i Ur, prinsessa och dotter till kung Sargon av Akkad.

Hon skrev "jag"

Hon skrev poesi till gudinnan Inannas ära. Men i flera av dikterna går det också att förstå en del om Enheduannas eget liv. Enheduanna var inte bara den första författarinnan som historien känner till, hon var även den första som skrev i första person, alltså skrev om sig själv som “jag”.

500 år efter hennes död

Enheduannas dikter och psalmer användes under nästan 500 år efter hennes död. Det som i dag finns kvar nedtecknat av Enheduannas texter är tre långa hymner till Inanna och 42 kortare verser som kallas
“de sumeriska tempelhymnerna”.